كاليبراسيون- گيج فشار-فشارسنج- dead weight tester

 كاليبراسيون- گيج فشار-فشارسنج- dead weight testerimages

 

توجه:وظيفهspring گرفتن نوسانات عقربه مي باشد

 

مکانیزم عملکرد گیج ها با همدیگر متفاوت است و بصورت چند نمونه متفاوت در بازار یافت می شود.

۱-مکانیزم دیافراگم

در این مکانیزم تعغیرات فشار سبب تعغیرات در حجم دیافراگم می گردد که می توان این تعغیرات حجم را به تعغیرات حرکت در عقربه تبدیل نمود

۲-مکانیزم لوله بوردن

یکی از مهم ترین انواع بوردن تیوب ها سی تیوب می باشد که تعغیرات فشار سبب انحراف قسمت سی شکل به بیرون می گردد.که این تعغیرات را می توان به حرکت عقربه تبدیل کرد.

 

 

 ۳-مکانیزم سیستم های فیلد شده

این مکانیزم بیشتر برای اندازه گیری دما استفاده می شود. مکانیزم گیج توسط یک تیوب عایق شده به فرایند متصل است و درون تیوب نیز گاز یا مایع می باشد با افزایش حرارت ماده درون تیوب افزایش حجم می دهد و فشار اعمالی به تیوب را بیشتر می کند که در نتیجه از تعغیرات فشار می توان تعغیرات حرارت را به وجود اورد.

۴-مکانیزم بیلوز

در این مکانیزم تعغیرات فشار به تعغیرات طول بوردن تبدیل می گردد.

 

کالیبراسیون گیج ها

كاليبراسيون گيج هاي فشار-CONTROLPOINT

درمورد گیج ها سه نوع خطا وجود دارد:

۱-خطای صفری:همیشه یک مقدار معین خطا داریم.اگر خطا بیش از۵٪ بود با پوینتر کش عقربه را سر جای خودش می گذاریم و اگر کمتر بود همیشه از مقدار قرائت شده خودمان کم می کنیم

۲-ضرب به دری:همیشه خطا با یک ضریب ثابت افزایش می یابد(مثلا ۲٪مقدار اندازه گیری).با تعغیرات  connection linkاین مشکل حل می شود

۳-هیسترزیس:خطا مانند منحنی هیسترزیس تعغیر می کند(مثلا گاهی در ۵۰٪ ابتدا افزایش خطا و در ۵۰٪بعدی کاهش خطا را داریم)با تعغیرات sector link این مشکل حل می شود

توجه:با كمك گيج فشار مي توان سطح يك مخزن را اندازه گيري كرد به اين نحو كه افزايش ارتفاع مايع درون مخزن با تعغيرات فشار اعمال شده به كف مخزن نسبت مستقيم دارد

توجه: به منظور كنترل بهتر فرايند نوعي از گيج ها در بازار پيدا مي شود كه توانايي تعريف كردنset point نيز وجود دارد و مي تواند يك الارم يا تريپ را به اتاق كنترل بفرستد.كه به انها سوئيچ گيج مي گويند.

اندازه گیری فشار

فشار یکی از مهم ترین کمیت هایی است که در صنعت به طور گسترده مورد اندازه گیری قرار می گیرد و اندازه گیری درست فشار  و قابل ردیابی بودن این اندازه گیری در بسیاری از بخش ها مهم است. روش هایبسیاری برای اندازه گیری فشار و خلاء وجوددارد . وسایلی که برای اندازه گیری فشار استفاده میشوند را فشار سنجیا خلاء سنج  مینامند . بطور معمول به وسایل اندازه گیری که فشارهای نزدیک فشار اتمسفر رااندازه گیری میکنند ، مانومتراطلاق میشود.همچنین در اغلب موارد به وسایلی که در آنها ستونی از مایع وجود دارد نیز مانومتر می گویند.

فشار یک کمیت مطلق نیست و برای همین در اندازه گیری فشار ، همیشه مقدار آنرا نسبت به یک فشار مرجع تعیین میکنند. گاهی نیز فشار نسبت به فشار خلاء  سنجیده میشود. معمولا فشار خلاء به سه پله فشار خلاء پایین ، فشار خلاء بالا و فشار خلاء خیلی بالا (تا حدود ۱۱-۱۰ میلی بار) تقسیم میشود. ولی بایستی توجه داشت رسیدن به خلاء مطلق (صفر میلی بار) بسیار دشوار است.

براساس مبنای تعیین شده برای اندازه گیری فشار آنرا به سه صورت زیر در نظر میگیرند:

1-      فشار مطلق: اگر در ظرفی مولکول نباشد فشار صفر استبه فشار اندازه گیری شده روی یک مقیاس دارای فشار صفر به عنوان نقطه مرجع فشار مطلق (absolute pressure) گفته می شود به عبارت دیگر فشار مطلق فشاری است که  برمبنای خلاء کامل اندازه گیری میشود و خلاء کامل بعنوان مرجع اندازه گیری یا صفر مبنا درنظر گرفته میشود

2-      فشار سنجش : فشاری است که برمبنای فشار اتمسفر سنجیده میشود وفشار اتمسفر بعنوان مرجع اندازه گیری یا صفر مبنا درنظر گرفته میشود مقادیر اختلاف فشار بین یک فشار بالاتر از فشار اتمسفری و فشار اتمسفری فشار سنجه ای مثبت نامیده می شود در حالی که اختلاف فشار بین یک فشار پایین تر از فشار اتمسفری و فشار اتمسفری فشار سنجه ای منفی یا خلا نامیده می شود. مقادیر فشار سنجه ای با تغییر فشار محیط اندکی تغییر می کند.

3-     فشار تفاضلی یا اختلاف فشار: عبارتست از اختلاف فشار بین دو نقطه متمایز یک سیستم. برای مثال جریان یک سیال در امتداد یک محدوده داخل یک لوله باعث ایجاد اختلاف فشار می شودو از آن برای تعیین فلو گاز یا سیال استفاده می شود، این اصل اساس کار صفحه روزنه دار است.

بنابراین فشار سنجش برابراست با فشار مطلق منهای فشار اتمسفر یا فشار مطلق جمع جبری فشار مطلق و فشار اتمسفر است:

Absolute Pressure= Gauge pressure + atmospheric pressure

بنابراین

از اختلاف فشار در صنعت بطور گسترده برای اندازه گیری استفاده میشود. این وسایل دارای دو ورودی برای اعمال فشار فرایند تحت اندازه گیری هستند و بصورتی مکانیکی اختلاف فشار ریاضی را اندازه گیری میکنند. معمولا از این روش بیشتر برای تعیین مقدار جریان مواد یا سیال در یک مسیر مثلا لوله استفاده میشود.

اغلب در بیان مقدار فشار خلاءهای میانی ، بسته به اینکه بر مبنای فشار مطلق یا فشار سنجش بخواهد بیان شود ابهام پیش می آید. دلیل آن اینست که چون خلاء همیشه کمتر از فشار اتمسفر است ، بنابراین برخلاف فشار مطلق که همیشه مقداری مثبت دارد ، فشار سنجش برای خلاء مقدارش منفی میشود، ولی معمولأ آنرا بصورت مثبت بیان میکنند. معمولأ فشار اتمسفر در سطح دریا 100Kpa در نظر گرفته میشود ولی مقدار آن با ارتفاع و شرایط آب و هوایی تغییر میکند. بهمین دلیل علیرغم اینکه اگر فشار مطلق سیالی ثابت بماند ، ولی فشار سنجش آن با تغییر فشار اتمسفر تغییر میکند.بهمین دلیل وقتی یک اتومبیل به سمت ارتفاعات میرود و فشار اتمسفر کم میشود ، در همان حال فشار سنجش آن زیاد میشود.

در بسیاری از دستگاههای اندازه گیری فشار،  بجای اینکه مرجع اندازه گیری فشار سنجش (صفر مرجع) مقدار واقعی فشار اتمسفر در نظر گرفته شود  ، فشار اتمسفر را مقداری ثابت فرض کرده (بطور مثال 101.325 Kpa) و بقیه اندازه گیریها را نسبت به آن انجام میدهند، بهمین دلیل این قبیل دستگاهها در ارتفاعات زیاد ممکن است به درستی کار نکنند.

در بسیاری از موارد با استفاده از ترانسمیترهای (دیفرانسیلی) فشار ، اندازه گیریها بسادگی نسبت به فشار اتمسفر واقعی انجام میشود. بطور مثال در ترانسمیترهای فشار که از دیافراگم استفاده میکنند ، یکی از دو طرف دیافراگم ( اصطلاحأ طرف منفی آن) از طریق یک لوله یا یک سوراخ تعبیه شده با محیط بیرون در ارتباط است و فشار اتمسفر و تغییرات آنرا حس میکند و طرف دیگر دیافراگم به فشار تحت اندازه گیری متصل است ،  فشار سنجش را بصورت درستی اندازه گیری میکند. به همین دلیل اگر ورودی اندازه گیری فشار این وسایل بطور آزاد در معرض هوای محیط قرار گیرد ، خروجی آنها صفر را نشان میدهد.

در عوض در کاربردهای فشار بالا  طرف منفی را میتوان کاملأ بست و آنرا از محیط بیرون ایزوله کرد و اجازه اعمال تغییرات فشار اتمسفر در فشار اندازه گیری شده را نداد. اینکار درفشارهای بالا که تغییرات فشار اتمسفر نسبت به مقدار فشار تحت اندازه گیری مقدار کوچک و قابل صرف نظری دارد و بنابراین درستی اندازه گیری را خراب نمیکند کاملا توجیه فنی دارد ، درحالیکه در اندازه گیریهای فشار پایین و در حد فشار اتمسفر توجیهی ندارد. این وسایل هیچگاه صفر را به درستی اندازه گیری نمیکنند زیرا فشار اتمسفر تغییر میکند ولی  یکی از ورودیهای آنها کاملا بسته و فشار آن روی یک فشار ثابت (بطور مثال 1bar یا 100Kpa) تثبیت و آب بندی شده است.

سازندگان وسایل اندازه گیری فشار برای فراهم کردن امکان اندازه گیری فشار مطلق ، در یکی از طرفهای دیافراگم موجود در ترانسمیتر فشار یا فشار سنج ، خلاء کامل برقرار و آنرا بطور آب بندی شده ای می بندند و با اینکار یک حسگر فشار مطلق ساخته میشود. در این صورت اگر آن طرفی از دیافراگم که وظیفه اندازه گیری فشار  را دارد در محیط آزاد (هوای آزاد) قرار داده شود ، یک وسیله اندازه گیری فشار اتمسفر یا بارومتر ساخته شده است.

دستگاههای کالیبراسیون گیج

به منظور کالیبراسیون گیج ها چند روش مختلف وجو دارد که به اختصار براتون گذاشتم:

روشdead weigh tester

كاليبراسيون گيج هاي فشار-CONTROLPOINT

در این روش با استفاده از وزنه که هر وزنه تولید نیروی معینی می کنند فشار به دستگاه اعمال می شود که گیج معیوب با تست چند وزنه می توان به نوع خطای آن پی برد

 

روش مقایسه با گیج مرجع سالم

از گیج ها به منظور اشکار سازی و نمایش فرایندهایی مثل اندازه گیری دما – فشار – فلو – سطح استفاده می گردد.

در این روش گیج معیوب بر روی دستگاه بسته می شود و در ضمن دستگاه نیز یک گیچ مرجع کالیبره شده دارد.با پمپ کردن دستگاه فشار به هر دو گیج یکسان وارد می شود و شما می توانید نحوه افزایش خطا را مشاهده کنید.

روش اجرا :
براي كاليبره كردن گيج هاي فشار سنج به اين گونه عمل مي كنيم:
ابتدا گيج فشار سنج تائيد شده توسط آزمايشگاه معتبر را به يك طرف سه راهي مي بنديم سپس گيجي را كه مي خواهيم كاليبره كنيم به طرف ديگر سه راهي مي بنديم و سر شلنگ سه راهي را به منبع باد اتصال مي دهيم ، و شير تخليه را باز كرده و مقدار فشار باد (br) در هر دو گيج مي خوانيم اختلاف گيج ها را نسبت به هم مقايسه مي كنيم.

Pressure Gauge Calibration

سایت نقطه کنترل شما را به تماشای ویدیو در این مورد دعوت مینماید.

How does a dead weight tester work

 

 

 

منتظر شنیدن دیدگاه شما هستیم

ارسال دیدگاه

ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی (اجباری)
شماره موبایل (اجباری)
تخصص
شهر
بازیابی رمز عبور