کالیبراسیون /آموزش calibration

 

کالیبراسیون /آموزش  calibration/نقطه کنترل/ابزاردقیق

کالیبراسیون /آموزش calibration/نقطه کنترل/ابزاردقیق

کالیبراسیون /آموزش calibration/نقطه کنترل/ابزاردقیق

آموزش کالیبراسیون و مفاهیم آن calibration

Calibration is a comparison between measurements – one of known magnitude or correctness made or set with one device and another measurement made in as similar way as possible with a second device. The device with the known or assigned correctness is called the standard. The second device is the unit under test, test instrument, or any of several other names for the device being calibrated.

کالیبراسیون چیست ؟
مهمترین اهداف پروژه کالیبراسیون به شرح زیر است:
۱٫ کاهش هزینه تعمیرات اتفاقی به دلیل نظارت بر عملکرد دستگاه
۲٫ افزایش عمر تجهیزات
۳٫ کاهش مواد ، قطعات و ملزومات مصرفی
۴٫ جلوگیری از مراجعات متعدد کاربر حهت  اطمینان از صحت آزمایش ها

تعاریف متعددی برای کالیبراسیون ارائه شده است. دراستاندارد ملی ایران در بخش “واژه ها واصطلاحات پایه و عمومی اندازه شناسی” کالیبراسیون چنین تعریف شده است :
مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد ، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم آن در مقایسه با استاندارد .
تعریف دیگری که میتوان ارائه داد این است که :
کالیبراسیون مقایسه دو سیستم یا وسیله اندازه گیری است(یکی باعدم قطعیت معلوم ودیگری با عدم قطعیت نامعلوم)به منظورمحاسبه عدم قطعیت وسیله ای که عدم قطعیت آن نامعلوم است.
تعریف دیگری که در ایزو ۱۰۰۱۲ آمده است کالیبره کردن را چنین معرفی کرده است: مجموعه ای ازعملیات که تحت شرایط مشخصی برقرار می شود و رابطه ی بین مقادیر نشان داده شده توسط وسیله اندازه گیری و مقادیر متناظر آن کمیت توسط استاندارد مرجع را مشخص می نماید.
معمولا کالیبراسیون اولیه دستگاه آزمون و اندازه گیری (TME) در مرحله ی ساخت و تولید آن انجام می گیرد که می تواند شامل این مراحل باشد : درجه بندی دستگاه ، تنظیم مدارات الکتریکی موجود روی وسیله مانند تنظیم نشان دهنده های دیجیتالی،تخمین عدم قطعیت و پایداری دستگاه .
پس از این مراحل وسیله اندازه گیری با توجه به طول عمر آن مورد استفاده قرار می گیرد. کالیبراسون مجدد جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه ها و کنترل کیفیت اجزای آنها مورد نیاز است. بنابراین با کالیبراسیون مجدد می توان عوامل و اجزایی از دستگاه را که کیفیت خود را از دست داده است، شناسایی کرد .
علت کالیبراسیون:
کالیبراسیون اولیه وسیله اندازه گیری چگونگی کارایی مورد ادعای سازنده را به مشتری نشان می دهد .پارامتر هایی که توسط دستگاه اندازه گیری می شود به استاندارد های اندازه گیری قابل ردیابی ارجاع داده می شود که اگر چنین نباشد اطمینانی به آنها نمی توان داشت.
کالیبراسیون مجدد به خاطر کنترل و نگهداری فرایند های اندازه گیری که با وسیله ی اندازه گیری انجام می شود لازم است . معمولا عدم قطعیت وسیله نسبت به زمان و با استفاده های مکرر از آن افزایش می یابد . شناسایی رشد تدریجی عدم قطعیت و افزایش آن به راحتی توسط کاربران امکان پذیرنیست . آنچه که در اندازه گیری بسیار ضروری است قابلیت ردیابی است . برقراری قابلیت ردیابی که با کالیبراسیون امکان پذیر می شود در کنترل سیستم اندازه گیری و تجارت بین المللی ضروری می باشد . قابلیت رد یابی عبارت است از : قابلیت ارتباط مقدار یک استاندارد یا نتیجه ی یک اندازه گیری با مرجع های ملی و بین المللی، از طریق زنجیره ی پیوسته ی مقایسه ها که همگی عدم قطعیتی معین دارند که به صورت ملی یا بین المللی تعیین یا مشخص می شوند .
از ملزومات هر تحقیقات ،طراحی فعالیت های تولیدی ،آزمون های نهایی و کالیبراسیون تولیدات و تجهیزات قبل از تحویل می باشد . همچنین کالیبراسیون قابل ردیابی ،حصول اطمینان از عدم قطعیت اندازه گیری در یک بخش از فرایند را که بر بخش های دیگر فرایند تاثیر گذار است امکان پذیر می سازد.
اعتبار اندازه گیری ها مربوط به تحقیقات بستگی به درستی برآورد پدیده های تحت مطالعه و عدم قطعیت های به دست آمده دارد. کالیبراسیون وسیله هایی که در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرند، عدم قطعیت و کنترل رشد عدم قطعیت را مشخص می نماید و به محقق کمک می کند که به نتایج حاصل از تحقیقات خود اطمینان داشته باشد؛ که این نتایج ناشی از تغییرات واقعی پدیده هاست؛ نه ناشی از عدم درستی در تخمین عدم قطعیت های اندازه گیری.
زمان کالیبراسیون:
تعیین زمان کالیبراسیون یکی از تصمیمات مهم و قابل توجه است که البته به نظر برخی منجر به اتلاف وقت و پول می گردد. عدم قطعیت های اندازه گیری سبب اتخاذ تصمیمات نادرستی می شود که این تصمیمات نادرست، ناشی از نتایج اندازه گیری فریبنده می باشد.
هدف، انجام کالیبراسیون مجدد در فواصل زمانی بهینه است؛ به طوری که بین هزینه کالیبراسیون و هزینه های ناشی از عدم کالیبراسیون تعادل ایجاد شود . در حال حاضر برای تعیین فواصل کالیبراسیون مجدد، بیشتر به درصد درستی مورد انتظار وسیله های اندازه گیری توجه می شود؛ که این درصد را می توان از مشخصات آن به دست آورد . بزرگی این درصد نشانگر کم بودن شانس بروز اندازه گیری نادرست بوسیله دستگاه اندازه گیری است. برخی از کاربران این درصد را به منظور اطمینان بیشتر از کنترل کیفیت اندازه گیری، ۹۵ درصد و یا بیشتر انتخاب می کنند؛ که آن هم بستگی به سیاست و خط مشی کلی کیفیت در شرکت مربوطه دارد. بنابراین انتخاب این درصد قرار دادی بوده و راحت ترین انتخاب قابل قبول ۸۵ تا ۹۰ درصد است . فرایند تعیین زمان کالیبراسیون از محاسبات مشکل ریاضی و آماری است و نیازمند داده های درست و کافی در حین کالیبراسیون است .
مکان کالیبراسیون:
کالیبراسیون در آزمایشگاه های مرجع انجام می پذیرید. کالیبراسیون می تواند در مکانی که وسیله اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد نیز انجام شود. این عمل از مزایای زیر برخوردار است:
۱-تنش های ناشی از جابجایی وسیله به حداقل می رسد
۲- کالیبراسیون ساده تر و ارزان تر تمام می شود چون کالیبراسیون فقط در نقاط مورد نظر کاربران انجام می شود
۳-کاربران می توانند از حفاظت دستگاههای خود مطمئن باشند
۴- کالیبراسیون در کوتاه ترین زمان خود انجام می گیرد و در عملکرد دستگاه انقطاعی پیش نمی آید
از معایب این عمل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-تغییرات شرایط محیطی روی دستگاه های مرجع ممکن است تاثیر گذار باشد
۲-ابعاد دستگاه های مرجع ممکن است مشکل ایجاد کند
۳- کالیبراسیون در محل، هزینه های اضافی دربر دارد
چگونگی کالیبراسیون:
کیفیت و هزینه کالیبراسیون بستگی به روش کالیبراسیون و تعداد نقاط مورد بررسی دارد. هزینه کالیبراسیون از عوامل مهم و تعیین کننده در انجام آن می باشد . در روش های مختلف کالیبراسیون هزینه ها متغیر است؛ بنابر این لازم است توضیحات بیشتری درباره انواع روش های کالیبراسیون ارائه شود. سیستم های کالیبراسیون را می توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد :
۱-کالیبراسیون جهت بازرسی و تصحیح
باتوجه به نتایج حاصل از بازرسی ،تصحیح اعمال می شود. تا وقتی که خطا در حدود قابل قبول سیستم اندازه گیری باشد، نیازی به تصحیح نیست و از وسیله ی اندازه گیری می توان استفاده کرد. اما اگر خطای مقادیر مورد اندازه گیری از حدود قابل قبول بیشتر باشد اعمال تصمیمات لازم ضروری است.
۲- کالیبراسیون فقط به منظور بازرسی
اگر خطای مقادیر مورد اندازه گیری که از اعمال بازرسی حاصل می شوند در حدود تعریف شده باشد، از دستگاه اندازه گیری می توان استفاده کرد.از آنجا یی که تصحیح ویا تعمیر دستگاه اندازه گیری گران است با بازرسی های دوره ای تا زمانی که خطای وسیله اندازه گیری در حدود تعریف شده باشد استفاده از آن بلامانع است.چنانچه خطاها ازحدود تعریف شده تجاوز کنند وسیله اندازه گیری را باید کنار گذاشت ویا تقلیل رده وکلاس داد.
۳-کالیبراسیون فقط به منظور تصحیح
در این روش بازرسی انجام نمی شود اما تصمیمات لازم جهت رسیدن به مفهومی معادل کالیبراسیون جدید واستفاده از وسیله اندازه گیری انجام می شود. به عنوان مثال تصحیح نقطه صفر وسیله اندازه گیری که به صورت دوره ای انجام می پذیرد، استفاده مجدد از آن را امکان پذیر می نماید.چنانچه نقطه صفر تغییر کرده باشد ، با تصحیح مجدد می توان وسیله اندازه گیری را تنظیم نمود.
۴- عدم کالیبراسیون
در این روش بدون انجام بازرسی و تصمیمات لازم از دستگاه اندازه گیری استفاده می شود . در این حالت به دلیل آنکه مقدار بعضی از خطاهای مشخص دستگاه از حدود کنترل تعریف شده برای وسیله اندازه گیری در فرایند تولید کوچکترند، بدون انجام کالیبراسیون دوره ای از وسیله اندازه گیری استفاده می شود .
وضعیت کالیبراسیون :
پس از انجام کالیبراسیون وضعیت کالیبراسیون ابزار باید مشخص باشد . این بدین معنی است که به طریقی ابزارهایی که کالیبره شده اند را مشخص کنیم . برای این منظور معمولا از یک برچسب کالیبراسیون استفاده می شود .توصیه می شود که این برچسب با برچسبی که برای شناسایی ابزار استفاده می شود متفاوت باشد . مواردی که باید در وضعیت کالیبراسیون مشخص شوند عبارتند از :
۱- کالیبره بودن ابزار
۲- دقت و صحت واقعی ابزار
۳- تاریخ انجام کالیبراسیون بعدی
۴- محدودیت های کاربرد و استفاده از ابزار
نگهداری سوابق کالیبراسیون :
بعداز انجام کالیبراسیون سوابق کالیبراسیون باید نگهداری شود دلایل نگهداری این سوابق عبارتند از :
۱- امکان بررسی وضعیت و تغییرات ابزار در طول زمان جهت تعیین توالی انجام کالیبراسیون و نحوه بکارگیری ابزار
۲- اثبات ادعای کالیبره بودن ابزار
سوابق کالیبراسیون باید موارد زیر را شامل شود :
• اطلاعات شناسایی دقیق ابزار مورد نظر (نوع ، نام ، شماره سریال و … )
• نام مسئول و محل نگهداری
• تاریخی که کالیبراسیون انجام شده است
• نتیجه کالیبراسیون در قالب مقادیر خوانده شده پیش از تنظیم و پس از تنظیم برای هریک از پارامترهای مورد کالیبراسیون (این مورد برای بررسی وضعیت و روند تغییرات ابزار ضروری است)
• تاریخ کالیبراسیون بعدی
• حدود خطای قابل قبول
• شماره سریال استانداردهایی که برای کالیبره کردن ابزار به کار رفته اند
• شرایط محیطی در حین کالیبراسیون
• بیان مقدار خطای احتمالی (در قالب دقت و صحت)
• جزئیات تمامی تنظیمات ، خدمات ، تعمیرات و تغییراتی که انجام شده است
• نام شخصی که عمل کالیبراسیون را انجام داده است
• جزئیات هر گونه محدودیت استفاده

کالیبراسیون فرآیندی دوره ای است که باید نسبت به انجام آن در دوره های معین اقدام نمود. بدین ترتیب که دردوره های مشخصی ، دستگاه کالیبره شده و روی آن برچسب مخصوصی که شامل تاریخ کالیبره و تاریخ انقضای کالیبراسیون می باشد و مهمور به مهر آزمایشگاه کالیبراسیون است ، زده می شود. پس از آن باید از به کار گرفتن دستگاه های فاقد این برچسب یا دستگاه هایی که از تاریخ انقضای کالیبراسیون آنها گذشته است ، جدا خودداری شود.

کالیبراسیون /آموزش calibration/نقطه کنترل/ابزاردقیق

پیام روز جهانی استاندارد

استانداردها، تراز کننده میدان رقابت

ما در جهانی زندگی میکنیم که دستخوش دگرگونیهای ژرف در تمام سطوح می باشد. . نظامهای اقتصادی هیچگاه تا به این حد به یکدیگر وابسته نبوده اند. امروزه کالاهایی که در یک بازار مصرف میشوند دیگر “ساخت یک کشور نیستند” آنها “جهانی ساخته شده اند”. پیش از آنکه کالاها یی به دست مصرف کننده نهایی برسند، از کشورهای مختلفی عبور میکنند که نیروی کار انسانی یا تجهیزات مورد استفاده در آن ها اسباب افزودن ارزش به محصول نهایی میشوند.
بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که از استانداردهای بین المللی بهره می گیرند، اخذ گواهی برای محصوال خود را آسانتر یافته و از قدرت رقابتی بهتر و امکان فروش در هر نقطه ای از جهان برخوردارمیشوند. با استفاده از استانداردهای بین المللی، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط قادر خواهند بود در زنجیره ارزش جهانی حضور داشته باشند و از مزیت انتقال فناوری سود برند.
کشورهایی که استانداردهای بین المللی را در سیاستها و مقررات خود وارد کرده اند بهتر میتوانند از مردم  خود محافظت نمایند و برای انتخاب کالاهای با کیفیت فرصت بیشتری به آنان ارایه دهند.

سایت نقطه کنترل جهت آشنا نمون شما عزیزان نسبت به مقوله کالیبراسیون در صنعت واجبار آن در اخذ مدارک ایزو و مجوز صنایع .

    شمارا به مطالعه  وتماشای ویدیو کالیبراسیون گیج فشارونیزدانلود  مطالب گردآوری شده درلینک کالیبراسیون دعوت مینمایم.

کالیبراسیون گیج فشار .
برای کالیبراسیون گیج های فشار و یا ترانسمیتر های فشار معمولا از پمپ های هیدرولیکی به کار رفته در فیلم فوق استفاده میشود.با این تجهیز به راحتی خطای گیج فشار را نسبت به گیج مرجع میسنجند و گواهی کالیبراسیون برای آن تهیه میکنند

 

منتظر شنیدن دیدگاه شما هستیم

ارسال دیدگاه

ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی (ضروری)
شماره موبایل (ضروری)
تخصص
شهر
بازیابی رمز عبور
رفتن به نوار ابزار