لوله کشی -piping -رایزر

 

 

 

 

 

 

رایزر اب مصرفی-piping (لوله کشی صنعتی ) 

لوله کشی -piping -رایزر

۸۶۱۵۱۹۸۸۰۵۹۳۷۶۶۱۰۳۷۲

لوله کشی -piping -رایزر

به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند.
در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این مفهوم مفهومی عمومی است که در رشته های مختلف مهندسی کاربرد دارد. مثلا در صنایع نفت و گاز دریایی لوله عمودی که نفت را از چاه به سکو انتقال می دهد رایزر می گویند و در صنایع دیگر هم همینطور.

رایزر لوله کشی اب مصرفی  در تامین اب ساختمان نقش بسزایی دارد یعنی انتخاب قطر رایزر باید با محاسبه دقیق انتخاب شود تا در موقع استفاده اب در ساختمان افت فشار موجب کمبود اب نشود
متاسفانه بیشتر ساختمان های که دچار کمبود اب هستند بعلت درست انتخاب نشدن قطر رایرز می باشد

بسیاری از همکاران متاسفانه به استناد اینکه اب ورودی به ساختمان (کنتور اب) دارای قطر کم می باشد لوله رایزر ساختمان را نیز با همان قطر اجرا
می کنند   واین امر باعث افت شدید اب در ساختمان می شود

Final_2_pipe_system

لوله کشی -piping -رایزر

رایزر های فاضلاب ساختمان  نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا هدایت پساب باید بدرستی انجام شود

 

روش گام به گام رسم لوله کشی آب سرد و گرم :
پلان مورد استفاده باید بدون اندازه گذاری و بدون تزیینات معماری و بدون در باشد.

– خطوط لوله باید مستقیم و موازی دیوارها باشد.

– نقشه لوله کشی آب باید با نقشه های برق و سازه و فاضلاب مطابقت داده شود تا تداخل نداشته باشند.

– پلان طبقه اول یک ساختمان سه طبقه در زیر آورده شده است :
مطلوبست رسم پلان لوله کشی آب سرد و گرم طبقه اول این ساختمان سه طبقه (پیلوت ،طبقه اول، طبقه دوم)

۱- تعیین محل رایزرها :
در داکت یا داخل دیوار قرار می گیرند.باید سعی شود کوتاهترین فاصله را تا مصرف کننده داشته باشند ضمنا لوله آب نبایداز اتاقک برق و آسانسور و دودکش عبور کند. قطر دایره مربوط به رایزر را در پلان با مقیاس ۱/۱۰۰ ۰/۵۰ در نظر بگیرید.

 

۲- تعیین محل شیرهای مصرف :
شیرهای مصرف را می توانید بصورت دایره توپر به قطر ۰/۰۲ رسم نمایید یا بصورت دو خط متقاطع عمود بر هم (مانند شکل روبرو)

 

۳- لوله کشی آب سرد – CW :
با خط و نقطه رسم می شود. با دستور LTS مقیاس خط را متناسب با مقیاس نقشه تنظیم نمایید. دقت نمایید کوتاهترین مسیر ممکن را (برای صرفه جویی در مصرف لوله) در نظر بگیرید.

 

۴- لوله کشی آب گرم رفت DHWS :

با خط و دو نقطه رسم می شود.

 

۵- لوله کشی آب گرم برگشتی DHWR :
با خط و سه نقطه رسم می شود. این لوله باید به لوله آب گرم رفت در نزدیکی محل مصرف وصل باشد. علت استفاده از این لوله اینست که آب در لوله های آب گرم در صورت عدم برداشت، بمرور سرد نگردد. لازم به ذکر است که در ساختمانهایی که هر طبقه برای خود دستگاه آبگرمکن دیواری یا پکیج دارد استفاده از این لوله لزومی ندارد.

 

۶- نوشتن قطر رایزرها:

– هرچه تعداد مصرف کننده زیاد باشد قطر رایزر بزرگتر است. UP به مفهوم اینست که لوله بالا می رود. DN به مفهوم اینست که لوله پایین می آید. در این طبقه رایزرها هم بطرف پایین (پیلوت) و هم به طبقه بالا (طبقه دوم) امتداد می یابند.مسلما هر چقدر به طبقات بالاتر برویم از قطر رایزرها کم می شود.

۷- نوشتن قطر لوله های آب :
مسلما قطر لوله های فرعی و انشعابی باید کمتر از لوله های اصلی و رایزرها باشد.

روش گام به گام رسم لوله کشی آب سرد و گرم :
پلان مورد استفاده باید بدون اندازه گذاری و بدون تزیینات معماری و بدون در باشد.

– خطوط لوله باید مستقیم و موازی دیوارها باشد.

– نقشه لوله کشی آب باید با نقشه های برق و سازه و فاضلاب مطابقت داده شود تا تداخل نداشته باشند.

– پلان طبقه اول یک ساختمان سه طبقه در زیر آورده شده است :
مطلوبست رسم پلان لوله کشی آب سرد و گرم طبقه اول این ساختمان سه طبقه (پیلوت ،طبقه اول، طبقه دوم)

۱

۳- لوله کشی آب سرد – CW :
با خط و نقطه رسم می شود. با دستور LTS مقیاس خط را متناسب با مقیاس نقشه تنظیم نمایید. دقت نمایید کوتاهترین مسیر ممکن را (برای صرفه جویی در مصرف لوله) در نظر بگیرید.

 لوله کشی آب گرم رفت DHWS :

با خط و دو نقطه رسم می شود.

۵- لوله کشی آب گرم برگشتی DHWR :
با خط و سه نقطه رسم می شود. این لوله باید به لوله آب گرم رفت در نزدیکی محل مصرف وصل باشد. علت استفاده از این لوله اینست که آب در لوله های آب گرم در صورت عدم برداشت، بمرور سرد نگردد. لازم به ذکر است که در ساختمانهایی که هر طبقه برای خود دستگاه آبگرمکن دیواری یا پکیج دارد استفاده از این لوله لزومی ندارد.

نوشتن قطر رایزرها:

– هرچه تعداد مصرف کننده زیاد باشد قطر رایزر بزرگتر است. UP به مفهوم اینست که لوله بالا می رود. DN به مفهوم اینست که لوله پایین می آید. در این طبقه رایزرها هم بطرف پایین (پیلوت) و هم به طبقه بالا (طبقه دوم) امتداد می یابند.مسلما هر چقدر به طبقات بالاتر برویم از قطر رایزرها کم می شود.

 نوشتن قطر لوله های آب :
مسلما قطر لوله های فرعی و انشعابی باید کمتر از لوله های اصلی و رایزرها باشد.

تعیین محل رایزرها :در داکت یا داخل دیوار قرار می گیرند.باید سعی شود کوتاهترین فاصله را تا مصرف کننده داشته باشند ضمنالوله آب نبایداز اتاقک برق و آسانسورودودکش عبور کند.قطر دایره مربوط به رایزر را در پان با مقیاس ۰/۰۱۱۱/۱۵ در نظر بگیرید.۲- تعیین محل شیرهای مصرف:شیرهای مصرف را می توانید بصورت دایره توپر به قطر ۱/۱۰رسم نمایید یا بصورت دو خط متقاطع عمود بر همبا خط و نقطه رسم می شود. با دستور LTS مقیاس خط را متناسب با مقیاس نقشه تنظیم نمایید.

دقت نمایید کوتاهترین مسیر ممکن را برای صرفه جویی در مصرف لوله در نظر بگیرید.

۴- لوله کشی آب گرم رفت DHWS:

با خط و دو نقطه رسم می شود.

۵-      لوله کشی آب گرم برگشتی  DHWR :

با خط و سه نقطه رسم می شود. این لوله باید به لوله آب گرم رفت در نزدیکی محل مصرف وصل باشد. علت استفاده از این لوله اینست که آب

در لوله های آب گرم در صورت عدم برداشت، بمرور سرد نگردد.

ازم به ذکر است که در ساختمانهایی که هر طبقه برای خود دستگاه آبگرمکن دیواری یا پکیج دارد استفاده از این لوله لزومی ندارد.

۶- نوشتن قطر رایزرها:

هرچه تعداد مصرف کننده زیاد باشد قطر رایزر بزرگتر است. UP به مفهوم اینست که لوله باا می رود. DN به مفهوم اینست که لوله پایین می آید.

در این طبقه رایزرها هم بطرف پایین )پیلوتو هم به طبقه باا )طبقه دوم ( امتداد می یابند.مسلما هر چقدر به طبقات بااتر برویم از قطر رایزرها

کم می شود.

۶- نوشتن قطر لوله های آب :

مسلما قطر لوله های فرعی و انشعابی باید کمتر از لوله های اصلی و رایزرها باشد._

روش گام به گام رسم لوله های فاضاب :

مطلوبست رسم پان فاضاب طبقه اول همان ساختمان )پان باا

۱- تعیین محل رایزرها :

در داکت یا داخل دیوار قرار می گیرند.قطر دایره مربوط به رایزر را در پان با مقیاس ۱/۱۵ ،۰/۰۱۱ در نظر بگیرید.

۲- رسم لوله فاضاب اصلی :

۳- رسم لوله های فرعی )انشعاب

۴- ایجاد خمهای ۴۵ درجه در محل اتصال لوله ها: این عمل را با دستور  CHAMFER انجام دهید.

۵-  درانتهای لوله های لفقی دریچه بازدید نصب نمایید.

۶- لوله هواکش  VENT  را رسم نمایید. این لوله با خط چین رسم می شود.  VENT برای کل فاضاب بخصوص فاضاب سنگین ازم است.

RAIN  لوله مربوط به آب باران می باشد. عدد باای خط کسری قطر لوله باا رونده و عدد پایین کسر قطر لوله پایین رونده می باشد

روش گام به گام رسم لوله کشی حرارت مرکزی گرمایش

مطلوبست رسم پان لوله کشی حرارت مرکزی رادیاتورطبقه اول همان ساختمان

۱- رادیاتورها را در محل مناسب  قرار دهید. بهتر است جلو پنجره ها باشند.برای ایجاد جریان همرفتی و ایجاد گرمای مناسب مسیر لوله های رفت آب گرم و برگشت آب گرم را جلو یا پشت رادیاتورها رسم نمایید. رفت آب گرم با خط پر و برگشت آب گرم با خط چین رسم

شود. فاصله دوخط در مقیاس ۱/۰ ، ۰/۰۱۱ در نظر گرفته شود.ضمنا لوله ها ی رفت و برگشت به موتور خانه را نیز رسم نمایید.

۳-  اتصال لوله های رفت و برگشت به رادیاتور را رسم نمایید .

پان لوله کشی حرارت مرکزی بروش برگشت مستقیم۴- پان باا لوله کشی  حرارت مرکزی به روش برگشت مستقیم را نشان می دهد. در این روش گرمای رادیاتورهای انتهایی کمتر از رادیاتور های

ابتدایی است.

اگر بخواهیم  لوله کشی بروش برگشت معکوس صورت گیرد باید لوله برگشت آب گرم را از رادیاتور ابتدا یی قطع وبه انتهایی ترین رادیاتور وصل

نمایید.مانند پان پایین

پان لوله کشی حرارت مرکزی بروش برگشت معکوس

۵- مشخصات رادیاتور ها را درکنارشان بنویسید.

اگر عرض هر پره رادیاتور را ۵۱ میلیمتر در نظر بگیریم طول رادیاتور از

حاصل ضرب تعداد پره در عدد ۵۱ بدست می آید.

مدل ۵۱۱*۰۱۱  ، قدیمی است ودر حال حاضر از رادیاتور هایی با عرض ۰۱۱ میلیمتر و ارتفاعهای متغیر استفاده می شود.

۶-قطر لوله ها را بنویسید. مسلما قطر انشعابها کمتر خواهد بود.درطبقه  قطر لوله های رفت و برگشت موتور خانه ۰ اینچ در نظر گرفته شده است.روش گام به گام رسم پان لوله کشی گاز :

۱- رسم رایزرها وشیرهای قطع و وصل : برای اتاق خوابها یک بخاری گازی وبرای پذیرایی یک بخاری ویک روشنایی ، برای هال یک

روشنایی وبرای آشپزخانه  یک آبگرمکن ویک اجاق گاز در نظر بگیرید.

همچنین لوله گازرا بدلیل احتمال نشت حد اامکان از روی کار عبور دهید. ضمنا عبور لوله ازحمام وتوالت وانباریها و کمدها وپشت در و

پنجره صحیح نیست.

بخاری گازی    H

روشنایی         L

اجاق گاز        GC

آبگرمکن        WH2-

رسم لوله کشی گاز: لوله کشی از نزدیکترین رایزرها صورت می گیرد.

https://drive.google.com/open?id=0B9x6PneSL2fSdzlDek1oWDZxQ0k

منتظر شنیدن دیدگاه شما هستیم

ارسال دیدگاه

ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی (ضروری)
شماره موبایل (ضروری)
تخصص
شهر
بازیابی رمز عبور
رفتن به نوار ابزار